Algemene voorwaarden

Art. 1 Vizier Management

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere huidige en toekomstige aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst die betrekking heeft op te leveren diensten of producten van welke aard dan ook door Vizier Management, kantoorhoudende aan de Almystraat 14 te Oisterwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 61492485, en verder te noemen “Vizier Management”.

Art. 2 Overeenkomst van opdracht

2.1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard, bevestigd en uitgevoerd door Vizier Management, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van opdrachtgever aan Vizier Management, alsmede op vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten van opdrachtgever. Toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Op Vizier Management rust slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatsverplichting.
2.4. Het staat Vizier Management vrij aan haar verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen partijen of personeelsleden van Vizier Management te laten uitvoeren, in voorkomende gevallen met inschakeling van derden.
2.5. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Vizier Management, maar ook ten behoeve van alle andere personen die ten behoeve van Vizier Management werkzaam zijn of waren of die bij de uitvoering van enige opdracht door Vizier Management worden ingeschakeld.
2.6. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen hier derhalve geen rechten aan ontlenen.
2.7. Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert/beëindigt, is Vizier Management gerechtigd om alle in verband met die opdracht door haar gemaakte c.q. te maken kosten geheel bij opdrachtgever in rekening te brengen. Vizier Management zal na betaling van die kosten door opdrachtgever hetgeen gedurende de periode voorafgaande aan de annulering/beëindiging in het kader van de opdracht specifiek voor opdrachtgever is ontwikkeld, overhandigen aan de opdrachtgever.
2.8. Opdrachtgever zal Vizier Management steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.
2.9. Het staat opdrachtgever slechts vrij om door Vizier Management geleverde diensten en producten ten behoeve van haar eigen onderneming te gebruiken. Opdrachtgever erkent dat aangeboden diensten en producten te allen tijde eigendom blijven van Vizier Management en opdrachtgever zal aangeboden diensten en producten (zoals modellen) niet aan derden ter beschikking stellen.

Art. 3 Aansprakelijkheid

3.1. De aansprakelijkheid van diegenen die de aan Vizier Management opgedragen werkzaamheden namens Vizier Management feitelijk hebben uitgevoerd zoals werknemers van Vizier Management of door Vizier Management ingeschakelde derden, met inbegrip van aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad, is uitgesloten.
3.2. Vizier Management is uitsluitend aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Vizier Management.
3.3. De totale aansprakelijkheid van Vizier Management zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Vizier Management aan opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
3.4. Onder directe schade als bedoeld in deze bepaling wordt uitsluitend verstaan;
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vizier Management aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Vizier Management toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten die gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van de directe schade.
3.5. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is Vizier Management nimmer aansprakelijk.
3.6. Indien de overeenkomst tussen Vizier Management en opdrachtgever hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, is de aansprakelijkheid van Vizier Management beperkt tot het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor de periode van drie maanden gelegen voor het moment van ontstaan van de aansprakelijkheid.
3.7. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie van Vizier Management geen beroep meer doen, indien opdrachtgever niet binnen twee maanden nadat de prestatie is uitgevoerd schriftelijk en gemotiveerd aan Vizier Management zijn klacht kenbaar heeft gemaakt.

Art. 4 Inschakeling van derden

4.1. Vizier Management kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen. Bij de inschakeling van deze derden zal Vizier Management de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en, indien in redelijkheid noodzakelijk, dit van tevoren overleggen met opdrachtgever.
4.2. Vizier Management is gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden. Aansprakelijkheid van Vizier Management voor fouten of tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n), behoudens opzet of grove schuld van Vizier Management, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 5 Tarieven en betaling

5.1. Voor de uitvoering van de opdracht is opdrachtgever een honorarium verschuldigd. Indien wettelijk verplicht wordt dat honorarium vermeerderd met omzetbelasting.
5.2. Vizier Management mag het overeengekomen honorarium wijzigen, tenzij een vaste prijs is overeengekomen. Een aangekondigde wijziging gaat in uiterlijk twee maanden nadat Vizier Management die wijziging aan opdrachtgever kenbaar maakt. Indien opdrachtgever bezwaren heeft tegen die prijswijziging, kan zij binnen 14 dagen nadat die prijswijziging is aangekondigd, de overeenkomst opzeggen.
5.3. Betaling van declaraties van Vizier Management dient, zonder opschorting of verrekening, op voorschotbasis te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
5.4. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever een rente van 2% per maand verschuldigd.
5.5. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van opdrachtgever.
5.6. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Art. 6 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Vizier Management is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda. Vizier Management heeft daarnaast het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever voor te leggen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op

"De kennis en ervaring van Vizier zorgde ervoor dat het contact met de bank prima is verlopen."

Paul Kemps
Quaform Signing BV

Ons bedrijf groeit. Om de groei bij te houden waren we opzoek naar nieuwe bedrijfshuisvesting. Om het nieuwe grotere pand te kopen hebben we de hulp ingeroepen van Vizier Management. Hun kennis en ervaring zorgde ervoor dat het contact met de bank prima is verlopen en dat de financiering is geregeld. Daarnaast heeft Vizier Management ook nog meegedacht over een financiering die qua voorwaarden passend is. Dit is ook voor de lange termijn erg prettig.